yakov-kreymerman

Yakov Kreymerman's
Travel Map

Resident of:
Memphis, Tennessee

Born:
1933 Mogilev-Podolskiy, Ukraine

Survivor:
Chernovtsy Ghetto